SLคĎẸⒻeƧ T: Interdimensional Party

SLคĎẸⒻeƧ T: Interdimensional Party at Slade HaLL

Saturday 1st - Sunday 2nd June 2019

  • Venue/Location: Slade HaLL, Manchester
  • Doors: 15:00 till 07:00 (Last entry: 00:00)
  • Min Age: 18
  • An all day private party at Manchester's historic Slade Hall!

This event has already happened!
This event occurred in June 2019. If you're looking for a upcoming event, try the links below:
View more events.

Who's Going to This?

Lineup and Details for SLคĎẸⒻeƧ T: Interdimensional Party

ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ʜᴇʀᴇʙʏ ᴄᴏʀᴅɪᴀʟʟʏ ɪɴᴠɪᴛᴇᴅ ᴛᴏ ᴀᴛᴛᴇɴᴅ ᴏɴᴇ ᴏꜰ ᴛʜᴇ ᴍᴏꜱᴛ ꜰᴀʀ ᴏᴜᴛ ᴘᴀʀᴛɪᴇꜱ ɪɴ ᴛʜᴇ ꜱᴘᴀᴄᴇ/ᴛɪᴍᴇ ᴄᴏɴᴛɪɴᴜᴜᴍ. ᴅᴏɴ’ᴛ ꜰᴏʀɢᴇᴛ ʏᴏᴜʀ ꜱᴏᴄᴋꜱ

ᴛʜᴇ ᴍᴜʟᴛɪᴠᴇʀꜱᴇ ʜᴀꜱ ᴄᴏɴᴠᴇʀɢᴇᴅ. ᴛʜᴇ ꜰᴀʙʀɪᴄ ᴏꜰ ꜱᴘᴀᴄᴇ/ᴛɪᴍᴇ/ʀᴇᴀʟɪᴛʏ ʜᴀꜱ ᴄᴏʟʟᴀᴘꜱᴇᴅ. ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ’ꜱ ᴘᴏꜱꜱɪʙʟᴇ, ᴍᴏꜱᴛ ᴛʜɪɴɢꜱ ᴀʀᴇ ᴘʀᴏʙᴀʙʟᴇ. ᴛʜᴇ ꜱᴘᴀᴄᴇᴛɪᴍᴇ ᴠᴏʀᴛᴇx ʜᴀꜱ ʀɪᴘᴘᴇᴅ ᴏᴘᴇɴ ᴀ ʜᴏʟᴇ ᴛʜᴇ ᴠᴇʀʏ ꜰᴀʙʀɪᴄ ᴏꜰ ʀᴇᴀʟɪᴛʏ. ʙᴇɪɴɢꜱ ᴏꜰ ɪᴍᴍᴇɴꜱᴇ ‘ᴘᴀʀᴛᴇʜ’ ᴀʀᴇ ᴀᴍᴀꜱꜱɪɴɢ ᴀᴛ ᴏɴᴇ ʟᴏᴄᴀᴛɪᴏɴ, ʀᴇᴀᴅʏ ᴛᴏ ꜱɪɢɴᴀʟ ᴛʜᴇ ᴄᴏᴍɪɴɢ ᴏꜰ ᴛʜᴇ ? ᴛɪᴍᴇꜱ.

ᴀɴʏᴏɴᴇ ᴡʜᴏ’ꜱ ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ ᴡʜᴏ’ꜱ ᴀɴʏᴏɴᴇ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ᴛʜᴇʀᴇ, ꜰʀᴏᴍ ᴀɴʏ ᴘᴏꜱꜱɪʙʟᴇ ʀᴇᴀʟɪᴛʏ.

ᴘᴀʀᴀᴅᴏx ꜱʜᴍᴀʀᴀᴅᴏx.

¥ÖÚ ÄRÈ HÈRÈߥ ÇÖRÐÌÄLL¥ ÌñV̆ÈÐ †Ö ƆÈñÐ ÖñÈ Ö£ †HÈ MÖ§† £ÄR ÖÚ† þÄR†Ìȧ Ìñ †HÈ §þÄÇÈ/†ÌMÈ ÇÖñ†ÌñÚÚM. ÐÖñ’† £ÖRGȆ ¥ÖÚR §ÖÇK§

†HÈ MÚL†ÌVÈR§È Hħ ÇÖñVÈRGÈÐ. †HÈ £ÄßRÌÇ Ö£ §þÄÇÈ/†ÌMÈ/RÈÄL̆¥ Hħ ÇÖLLÄþ§ÈÐ. Äñ¥†HÌñG’§ þÖ§§ÌßLÈ, MÖ§† †HÌñG§ ÄRÈ þRÖßÄßLÈ. †HÈ §þÄÇȆÌMÈ VÖR†È× Hħ RÌþþÈÐ ÖþÈñ Ä HÖLÈ †HÈ VÈR¥ £ÄßRÌÇ Ö£ RÈÄL̆¥ AT SLADE-HALL. ßÈÌñG§ Ö£ ÌMMÈñ§È ‘þÄR†ÈH’ ÄRÈ ÄMħ§ÌñG Ć ÖñÈ LÖÇĆÌÖñ, RÈÄÐ¥ †Ö §ÌGñÄL †HÈ ÇÖMÌñG Ö£ †HÈ ? †ÌMȧ.

Äñ¥ÖñÈ WHÖ’§ ÈVÈR¥ÖñÈ WHÖ’§ Äñ¥ÖñÈ WÌLL ßÈ †HÈRÈ, £RÖM Äñ¥ þÖ§§ÌßLÈ RÈÄL̆¥.

þÄRÄÐÖ× §HMÄRÄÐÖ×˙XOᗡ∀ᴚ∀WHS XOᗡ∀ᴚ∀Ԁ

˙⅄⊥I˥∀Ǝᴚ Ǝ˥ᙠISSOԀ ⅄N∀ WOᴚℲ 'ƎᴚƎH⊥ Ǝᙠ ˥˥IM ƎNO⅄N∀ S’OHM ƎNO⅄ᴚƎΛƎ S’OHM ƎNO⅄N∀

˙SƎWI⊥ ¿ ƎH⊥ ℲO ⅁NIWOƆ ƎH⊥ ˥∀N⅁IS O⊥ ⅄ᗡ∀Ǝᴚ 'NOI⊥∀ƆO˥ ƎNO ⊥∀ ⅁NISS∀W∀ Ǝᴚ∀ ’HƎ⊥ᴚ∀Ԁ‘ ƎSNƎWWI ℲO S⅁NIƎᙠ ˙⅄⊥I˥∀Ǝᴚ ℲO ƆIᴚᙠ∀Ⅎ ⅄ᴚƎΛ ƎH⊥ Ǝ˥OH ∀ NƎԀO ᗡƎԀԀIᴚ S∀H XƎ⊥ᴚOΛ ƎWI⊥ƎƆ∀ԀS ƎH⊥ ˙Ǝ˥ᙠ∀ᙠOᴚԀ Ǝᴚ∀ S⅁NIH⊥ ⊥SOW 'Ǝ˥ᙠISSOԀ S’⅁NIH⊥⅄N∀ ˙ᗡƎSԀ∀˥˥OƆ S∀H ⅄⊥I˥∀Ǝᴚ/ƎWI⊥/ƎƆ∀ԀS ℲO ƆIᴚᙠ∀Ⅎ ƎH⊥ ˙ᗡƎ⅁ᴚƎΛNOƆ S∀H ƎSᴚƎΛI⊥˥∩W ƎH⊥

S⋊ƆOS ᴚ∩O⅄ ⊥Ǝ⅁ᴚOℲ ⊥’NOᗡ ˙W∩∩NI⊥NOƆ ƎWI⊥/ƎƆ∀ԀS ƎH⊥ NI SƎI⊥ᴚ∀Ԁ ⊥∩O ᴚ∀Ⅎ ⊥SOW ƎH⊥ ℲO ƎNO ᗡNƎ⊥⊥∀ O⊥ ᗡƎ⊥IΛNI ⅄˥˥∀IᗡᴚOƆ ⅄ᙠƎᴚƎH Ǝᴚ∀ ∩O⅄

*THIS IS AN ALL DAY EVENT*

PLEASE ARRIVE EARLY FOR MAXIMUM AWESOME AND PREPARE TO HAVE YOUR MIND BLOWN (POSSIBLY BY A BRAIN FROM DIMENSION D-345)

LINE UP:

3PM - 12AM = BANDS. ELECTRONIC MUSIC. ECSTATIC DANCE. CABARET. LIVE ART. INTERACTIVE THEATRE. STALLS. FLAMES. LIGHTS. DISCO. FOOD. DRINK. BANDS. PARADOXES.

12AM TILL 7AM = ACOUSTIC SESSION BANDS. SKANKY PANKY BEATS. PERFORMANCE. LATE-NIGHT PARTY GAMES. COMEDY. FIREWORKS. JOHN’S ROOM. LATE-NIGHT-TAKE-ME-OUT.

7AM + = COME DOWN WITH US. FOR THOSE SPECIAL PEOPLE, SLADE WILL STAY OPEN, WITH MORNING YOGA, FOOD, DRINK, NONE-SENSICAL CHATS.
IMPORTANT INFO ABOUT FANCY DRESS:

To make this extra special, we want you to get involved in the experience. We invite you to design your own character from whatever dimension you like. Anything is possible.

Everyone who comes before 6pm, with answers to these questions, will receive a free photograph and polaroid print to take home with them (VALUE FOR MUNEH OR WHUT)

What we wanna know

Your name:

Your location of origin:

Your backstory:

Your special item:

Your party trick:

THE BEST FANCY DRESS WILL RECEIVE A FREE LIMITED EDITION PRINT OF OUR INCREDIBLE POSTER. WINNER WILL BE ANNOUNCED AT MIDNIGHT.
THIS IS A PRE-PAID EVENT. PLEASE GET YOUR TICKET HERE:£10 (Arrive before 6pm)

£13 (Arrive after 6pm)

£15 OTDVenue Information

Slade HaLL
Slade Hall, Slade Lane
Manchester
M13 09W

Phone: 0161

The event information, content and images shown have been provided by the event promoter. If you wish to report an issue with this event please click here: Report issue with event

View SLคĎẸⒻeƧ T: Interdimensional Party on Skiddle.com
View Slade HaLL on Skiddle.com

Back to Top ↑